Al teu servei des del 1988


Història de Mas Carandell

 Des dels anys 80, l'Ajuntament de Reus desenvolupa programes de formació de persones adultes i serveis d'ocupació. Les primeres accions formatives les realitzava la secció de formació de l'Ajuntament, i es centraven en campanyes d'alfabetització i preparació per obtenir el graduat escolar. A partir de la segona meitat dels 80, amb els ajuts de la CEE i l'administració central, es va ampliar l'oferta amb cursos de formació ocupacional. Aquestes activitats es realitzaven en aules distribuïdes en locals d'ús social als barris.

Amb el suport dels ajuts europeus i de l'INEM, l'Ajuntament va posar en marxa, l'any 1988, la primera escola taller amb l'objectiu de qualificar professionalment els i les joves de la zona en situació d'atur. La seva principal actuació va ser restaurar l’abandonat i malmès Mas Carandell, casa pairal de principis de segle i ubicada en un jardí de 10.000 m2, que més tard es convertiria en seu de l’Institut Municipal de Formació i Empresa IMFE Mas Carandell i que donaria nom a tres escoles taller.

El creixement de l'oferta de formació en nombre i especialitats va fer necessari un procés de planificació i organització més ampli, així com la presa de decisions polítiques sobre el model educatiu i el tipus de servei que es volia oferir a la ciutadania. Fruit de la necessitat es va elaborar, l'any 1990, el Pla Local de Formació Permanent, on s'analitzaven les necessitats educatives de la població adulta, les característiques de l'entorn i la resposta que calia donar.

La major part de les accions formatives se seguien gestionant des d'una unitat administrativa de l'Ajuntament i això en dificultava l'eficàcia i evolució per manca d'autonomia i descentralització. Calia buscar un altre marc organitzatiu i, després de valorar els diferents models d'arreu de Catalunya i de l'Estat, així com les opcions que la legislació permetia als municipis gestionar els seus serveis, l'Ajuntament va crear l'Institut Municipal de Formació (IMF), un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, potenciant un model integral de formació permanent.

L'IMF va néixer el setembre de 1992, recollint tota l'experiència anterior i amb l'objectiu d'oferir formació per atendre les necessitats educatives de la població adulta i del mercat de treball. Aquell any, va inaugurar un nou edifici de 1.500 m2 dins dels jardins de Mas Carandell, amb aules, tallers i sala d'actes, que juntament amb un conjunt d'espais annexos destinats a tallers auxiliars i l'edifici restaurat del Mas Carandell, suposaven 2.500 m2 d'instal·lacions. L'IMF es configurava com un instrument de promoció i desenvolupament local, en el marc de la formació permanent i el suport a l'ocupació.

L'experiència i demanda de l'entorn van fer incrementar els serveis vinculats a l'ocupació i l'oferta formativa orientada al treball, per la qual cosa es decideix reforçar l'atenció al sector productiu, i l'any 1994 es va afegir una E, d’empresa, l’IMF, passant a anomenar-se IMFE (Institut Municipal de Formació i Empresa). Des de llavors, l'Institut va viure un creixement en cursos, programes i serveis, i a partir del 1995 també va començar a participar en xarxes nacionals i internacionals fomentant l'intercanvi d'experiències, la cooperació transnacional i la innovació.

El creixement de l’activitat, la prestació de serveis en un radi cada cop més ampli, i la voluntat de compartir l’experiència amb el territori, van fer que el novembre del 2000, l’Ajuntament de Reus impulsés la Fundació IMFE Mas Carandell, permetent ampliar els serveis a les empreses i per ser més accessible a l’àrea d’influència. El procés va culminar l’any 2002 amb la seva posada en marxa.

El 2003 Mas Carandell va emprendre una etapa marcada per la incorporació de les TIC a través de la primera Aula Mentor de tot Catalunya, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació. El 2004 va posar en marxa la borsa de treball per Internet i l’Espai activa, de cerca telemàtica de feina. El 2005 apostava pels Tallers d’alfabetització digital per a la població adulta, i així progressivament s’ha potenciat l’ús de les TIC fins ara, afegint propostes formatives semipresencials, en línia i seminaris web, a través de l’aula virtual pròpia, l’Aula Mas Carandell, i també oferint 4 punts d’avaluació de competències ACTIC.

A partir del 2006, la millora es va centrar en les infraestructures i equipaments: reforma de l'aulari i re adequació de tallers, rehabilitació i ampliació del Mas, i el setembre del 2011 es va inaugurar un nou aulari comunicat amb l'existent. Les noves dependències, amb una superfície útil de 1.305 m2 se sumaven als anteriors espais. El mateix any, es va iniciar certa descentralització d'activitats per apropar-se a la ciutadania gràcies a les actuacions en el marc del projecte Treball als barris, que ha facilitat fins ara l’actuació estable als barris Carme, Sol i Vista i la Immaculada de Reus, fent ús d’altres equipaments municipals.

El 2012 l’IMFE Mas Carandell rep l’autorització del SEPE per actuar com Agència de Col·locació amb núm. 0900000062, reforçant l’acció de Mas Carandell en la intermediació laboral al territori.

A partir del 2013 i amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis accelerats de la societat actual, Mas Carandell va iniciar un pla estratègic de redefinició del paper de l’ens com agent de desenvolupament local al territori. La diagnosi i pla d'oportunitat, factibilitat i viabilitat de noves formes de gestió del desenvolupament econòmic i local i l'ocupació, centrat Mas Carandell, van determinar que la seva missió en aquest nou context socioeconòmic fos la de catalitzar oportunitats per a un desenvolupament local integral i intel·ligent en l'àmbit de l'ocupació a Reus i el seu entorn. D’aquí van sorgir els Espais d’Acció Col·lectiva, de reflexió estratègica, co-creació i escolta activa, a partir dels quals construir els plans d’acció i projectes de l’entitat en l'àmbit intern. També, espais de treball en xarxa en l'àmbit territorial.

Pel que fa a l’activitat, a partir dels anys posteriors, es van iniciar projectes innovadors com els horts urbans i una línia d’ocupació i formació lligada a l’agroecologia. Els videojocs i la producció audiovisual van sorgir amb la Casa d’oficis de treball als barris, un projecte consolidat que promou les oportunitats professionals per a les persones joves en l’àmbit del sector cultural i les indústries creatives. L’Aula Mas Carandell també creix de forma important a partir de la pandèmia. I la col·laboració amb l’Ateneu Cooperatiu del Camp afavoreix promoure les accions de foment de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.

L’impuls de la Declaració de la Cessetània el juliol de 2017 o la Xarxa de Serveis Públics Locals d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya el 2020 són una mostra del lideratge de l’ens en la dinamització d’espais de relació professional supralocal.

Els plans reactivació socioeconòmica el 2021, arran de la pandèmia, s’afegeixen als espais d’acció col·lectiva iniciats anteriorment. I fruit de tot aquest procés de reflexió conjunta i co-creació es presenta l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació de Reus 2021-2030. A partir d’ara, els plans d’acció bianuals per implementar l’Estratègia marquen els objectius de treball de l’IMFE i la Fundació Mas Carandell.