Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 26/09/2018
Ex: 26/09/2018

Educació i formació

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
  • Reflexionar sobre la funció educativa a l’escola bressol. Afavorir experiències de socialització pedagògiques i creatives, permetent el desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant.

Manteniment d'instal·lacions

  • Sensibilitzar de la importància de la manipulació dels productes amb seguretat adoptant les mesures pertinents, segons normativa vigent.
  • Proporcionar els coneixements necessaris d'acord al RD 865/2003 pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per prevenir i controlar la legionel·losi. .
  • Conèixer la norma UNE 10030:2017
  • Determinar en què consisteix un pla d’emergències. Poder prevenir situacions que puguin comportar un risc per a les persones i com actuar davant un incendi i una evacuació. Conèixer els mitjans existents per a prevenir els incendis. Correcte ús dels extintors de foc. Primers auxilis aplicats als plans d’evacuació i emergència.
  • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar operacions de tractament i instal·lació d'equips d'aigua
  • Oferir coneixements pràctics i teòrics de l'ús de carretons elevadors frontals i retràctils, fomentant comportaments segurs d'ús i la prevenció d'accidents. Ser capaç de realitzar el manteniment bàsic preventiu de la màquina. Saber avaluar la feina, l'espai i el procediment de treball a desenvolupar. Reconèixer els equips necessaris per desenvolupar cada feina.
  • Oferir coneixements pràctics i teòrics de l'ús de carretons elevadors frontals i retràctils, fomentant comportaments segurs d'ús i la prevenció d'accidents. Ser capaç de realitzar el manteniment bàsic preventiu de la màquina. Saber avaluar la feina, l'espai i el procediment de treball a desenvolupar. Reconèixer els equips necessaris per desenvolupar cada feina.
  • Formar en la normativa vigent referent a la Conducció Segura de Carretons Elevadores. Complementar el carnet d’operador/a de carretons elevadors amb la màquina recull - comandes.

Pàgines