Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 19/06/2018
Ex: 19/06/2018

Educació i formació

  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
  • Reflexionar sobre la funció educativa a l’escola bressol. Afavorir experiències de socialització pedagògiques i creatives, permetent el desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant.
  • Facilitar estratègies, eines, recursos i coneixements per desenvolupar amb efectivitat tasques de vetlla d'infants amb necessitats educatives especials. Potenciar la formació en aquest tipus d'educació. Conscienciar de la tasca de vetllador
  • Familiaritzar-se amb l’idioma i tot el més característic de la cultura xinesa

Manteniment d'instal·lacions

  • Proporcionar els coneixements necessaris d'acord al RD 865/2003 pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per prevenir i controlar la legionel·losi. .
  • Dotar als professionals del sector dels coneixements de com identificar el consum d'’energia a les cuines i negocis de restauració quantificant energèticament els processos de cocció.
  • Formar a agents energètics especialitzats en facturació elèctrica. Formar-se en la gestió dels subministres elèctrics. Ser capaços d’analitzar, entendre i optimitzar qualsevol factura elèctrica, obtenint grans estalvis econòmics a finals de mes
  • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar operacions de tractament i instal·lació d'equips d'aigua
  • Capacitar per realitzar el manteniment d'instal.lacions i subministrament d'energia elèctrica de baixa tensió, de màquines i aparells elèctrics. Efectuar revisions sistemàtiques, localitzar avaries i anomalies de funcionament i poder realitzar les reparacions pertinents.
  • Oferir coneixements pràctics i teòrics de l'ús de carretons elevadors frontals i retràctils, fomentant comportaments segurs d'ús i la prevenció d'accidents. Ser capaç de realitzar el manteniment bàsic preventiu de la màquina. Saber avaluar la feina, l'espai i el procediment de treball a desenvolupar. Reconèixer els equips necessaris per desenvolupar cada feina.

Pàgines