That´s English 4

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

80 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Capacitar per afrontar situacions comunicatives indicades als continguts.


Temari

FUNCIONS COMUNICATIVES: Parlar d'hàbits i costums en present i passat. Expressar hipòtesis, resultats i expectatives. Sol·licitar informació i relatar experiències i fets del passat. Expressar acord, obligació, possibilitat, costums, hàbits, comprensió. ESTRUCTURES GRAMATICALS: Used to, never used to, didn't use to, used to i el passat / present simple; Mustn't i don't / doesn't have to; If + present, will + infinitiu, if + present, present, if + present, imperative; So ... that; Me too! / Me neither!; Adjective + preposition; Word order with two objects; Oracions explicatives introduïdes amb who, which, that; Connectors de contrast: but, although, however, on the one hand, on the other hand; Passat continuos i passat simple; Preposicions de moviment; May, might i can; Quantificadors: a little / a few /a bit / a lot (of) / much / many; Adverbis de mode; Veu passiva, en present, passat simple i present perfecte. LÈXIC.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Prova de nivell a http://descargas.pntic.mec.es/mentor/nivel/n4/index.html

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ