Declarem el nostre compromís amb la igualtat de gènere i la lluita contra l'assetjament


Compromís amb la igualtat d'oportunitats

 

Mas Carandell té com a missió catalitzar oportunitats per un desenvolupament local integral i intel·ligent en l’àmbit de l’ocupació a Reus i al territori. Que aquesta missió es desenvolupa sustentant-se, entre d’altres, en el valor de la dignitat, equitat i igualtat d’oportunitats entre totes les persones.

El compromís de Mas Carandell envers la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes influeix en les relacions laborals, contractuals i l’entorn en el qual desenvolupa la seva activitat. Així, s’ha elaborat el Pla d’Igualtat de Mas Carandell, amb l’objectiu general de garantir a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell un entorn de treball no discriminatori.

El Pla d’igualtat conté mesures al voltant dels àmbits de cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació interna i/o contínua, promoció i/o desenvolupament professional, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral, i prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

La Direcció de Mas Carandell declara públicament el seu compromís explícit per a promoure totes les accions que faran possible un entorn de treball no discriminatori, i de manera explícita, declara el seu compromís ferm de tolerància zero en relació amb qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de gènere.

 

 

La direcció de Mas Carandell

Reus, 18 d'octubre del 2021