Organització i emplenament de documentació jurídica i empresarial

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques, integrat per 3 cursos: Administració pública i documentació jurídica empresarial, Organització i emplenament de la documentació jurídica empresarial i Elaboració de documentació per a procediments. Un cop superat tot l'itinerari s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques.


Temari

L'acte administratiu. El procediment administratiu. Formes jurídiques de l'empresa. Procediment de constitució i modificació. Formalització de documentació comptable. Fedataris públics. Registres oficials de les administracions públiques. Elevació a públic de documents. Documents notarials habituals. Llei de Protecció de dades de caràcter personal. Normativa referent a l'administració i seguretat electrònica, protecció i conservació del medi ambient. Els contractes privats. Signatura digital i certificats.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques, integrat per 3 cursos: Administració pública i documentació jurídica empresarial, Organització i emplenament de la documentació jurídica empresarial i Elaboració de documentació per a procediments. Un cop superat tot l'itinerari s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques. Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: ADG310_3 d'Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul professional MP0647 de Gestió de la documentació jurídica i empresarial, en matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic superior en administració i finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF0988_3: Gestió de documentació jurídica i empresarial, en realitzar el Certificat de professionalitat, de nivell 3, ADGG0308 d'Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ