Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

195.00 €


Objectius

Aprofundir en les operacions comptables més rellevants i assolir plena autonomia i domini de la feina comptable.


Temari

Recordatori de conceptes generals. Immobilitzat. Provisions i deterioraments de valor. Moneda estrangera. Valors mobiliaris. Comptabilització de l'impost de societats.


Observacions

Curs bonificable a través de la Fundació Tripartita. Demaneu la gestió gratuïta de la bonificació 15 dies abans de l'inici.