Norma ISO 22000 per a la gestió de la seguretat alimentària

Indústries alimentàries

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

8 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

100.00 €


Objectius

Revisar els principis de seguretat alimentària i d'anàlisi de APPCC des de la Norma ISO 22000. Adquirir els coneixements per a implantar un sistema de gestió basat en la Norma, analitzant els requisits de la mateixa


Temari

Marc legislatiu: Reglament (CE) nº 852/2004 relatiu a la higienes dels productes alimentaris. Evolució de la Norma ISO 22000. Anàlisis i interpretació dels requisits. Context de la organització. Lideratge. Planificació. Suport. Operació


Observacions

Curs en directe, via aplicació Zoom. S'envia enllaç a les persones participants. Bonificable a través de la FUNDAE. La Norma ISO 22000 Sistemes de Gestió de la innocuïtat dels aliments – Requisi­ts per a qualsevol organització en la cadena alimentaria, contempla tota la cadena alimentaria que directa o indirectament poden introduïr un perill en els aliments, i integra el Sistema de Anàlisis de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC) dins de la gestió global de la organització.