Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Preus especials

ABONAMENTS

 • Abonament a 2 cursos: 5% de descompte en cada curs
 • Abonament a 5 cursos: 10% de descompte en cada curs
 • Abonament familiar: d'aplicació a les matrícules realitzades conjuntament entre parelles, pares/mares, fills/es i entre germans/es. Cal demostrar la condició de familiaritat aportant el llibre de família, certificat d'inscripció al registre de parelles de fet o document notarial acreditatiu.

DESCOMPTES

Cal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i aportar la documentació acreditativa dels extrems al·legats.

5% de descompte:

 • Antic alumnat
 • Estudiants majors de 16 anys amb carnet d’estudiant
 • Titulars de la targeta jove de l’Ajuntament de Reus
 • Persones que pertanyin a família nombrosa
 • Persones que pertanyin a una família monoparental
 • Majors de 45 anys
 • Persones amb un grau de minusvalidesa superior al 33%

10% de descompte:

 • Persones en atur, presentant la targeta de l’atur actualitzada

CONSIDERACIONS ALS ABONAMENTS I DESCOMPTES

 • Els cursos en línia de l'Aula Mas Carandell i de l'Aula Mentor comptabilitzen per adquirir abonaments però estan exempts de descompte.
 • Els cursos subvencionats no computen per adquirir abonaments.
 • Cal indicar els cursos seleccionats a l’adquirir l'abonament.
 • Els descomptes i abonaments cal sol·licitar-los al formalitzar la matrícula i no són acumulables. No obstant, la Fundació podrà aplicar els descomptes un cop formalitzada la matrícula,  si la petició de la persona interessada es fa amb una antelació de 4 dies naturals abans de l'inici del curs.

ESPECIAL EMPRESES

Acords i convenis de col·laboració: les persones associades a les diferents entitats amb les quals Mas Carandell té un conveni de col·laboració gaudiran dels respectius descomptes presentant el DNI i la documentació acreditativa d’associat/ada.

Bonificació de la formació: Tots els cursos de més de 2 hores, excepte els subvencionats, són bonificables davant la FUNDAE, antigament Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

En el cas de cursos presencials i semipresencials es tramita la gestió d’aquest ajut de manera gratuïta a les empreses que ho sol·liciten individualment i mitjançant una agrupació, sempre i quan la documentació necessària es faciliti abans de l'inici del curs. No és realitza aquesta gestió gratuïta en l'oferta de cursos Mentor ni a la de l'Aula Mas Carandell.